Projekt - podstawowe informacje

1. Tytuł projektu

   „Rewitalizacja kościoła św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu przywrócenia historycznego centrum miejscowości”

 

2.  Beneficjent projektu

      Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach

 

3.  Program, nr i nazwa działania

     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

     Działanie: 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

    Poddziałanie: 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań             wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

 

4.  Wartość projektu

     Koszt całkowity                           - 4 353 915,45 zł

     w tym koszty kwalifikowane     - 4 339 215,45 zł

     koszty niekwalifikowane            -     14 700,00 zł

 

5.  Finansowanie projektu

      Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych

      Unia Europejska                  - 85% tj. 3 688 333,10 zł

      Budżet państwa                   -10% tj.    433 921,54 zł

      --------------------------------------------------------

      Razem dotacja                     - 95% tj. 4 122 254,64 zł

 

Udział własny Parafii

     5% wartości kosztów kwalifikowanych tj.      216 960,81zł

     koszty niekwalifikowane                                   14 700,00zł

     --------------------------------------------------------------------------

     Razem udział Parafii                                         231 660,81zł

 

6.  Zakres prac w ramach projektu

     1)    Projektowane zmiany zagospodarowania działki i związane z tym roboty

-     rozbiórka wszystkich, utwardzonych nawierzchni i wykonanie nowych z płyt betonowych i łamanej, granitowej kostki brukowej, ze zmianą lokalizacji w stosunku do elementów rozebranych.

-     system rozsączania, wody z kanalizacji deszczowej do gruntu

-     remont i konserwacja ogrodzenia działki

-     urządzenie zieleni, bez usuwania istniejących drzew i krzewów

-     wyposażenie działki w meble parkowe

    2)   Roboty remontowe i konserwatorskie fundamentów i elewacji kościoła

-     ściany fundamentowe w tym: roboty rozbiórkowe i ziemne; roboty izolacyjne

-     ściany zewnętrzne w tym: roboty tynkarskie – powyżej cokołu; roboty tynkarskie – cokół; roboty malarskie – otynkowane części elewacji; konserwacja okładziny kamiennej; roboty dekarskie; ślusarka.

   3)    Roboty remontowei modernizacyjne wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej.

 

 7. Harmonogram projektu

      grudzień 2017 – czerwiec 2019

 

8.  Konto projektu – nazwa banku i nr rachunku

       Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie

       55 8279 1010 03222258 2003 0001