Rewitalizacja zabytku i terenu wokół kościoła

Koziegłówki stanowiące historycznie najstarszą część Gminy należą w chwili obecnej do miejscowości zaniedbanych, z dającą się odczuć coraz większą marginalizacją społeczną. W związku z powyższym w ramach przez Gminę opracowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2020, Wnioskodawca postanowił zrealizować projekt zgodny z zasadami i celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie rewitalizacji.

Kościół św. Antoniego z Padwy wraz z otaczającym go terenem stanowi centralną część dawnego rynku miejskiego miejscowości Stare Koziegłowy, obecnie nazwanej Koziegłówki. Znajdujący się na wzgórzu od ponad 100 lat zabytkowy obiekt wymaga ogromu prac remontowych i konserwatorskich. W chwili obecnej najbardziej pilną sprawą jest remont elewacji świątyni. Ma to ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej, która od wielu pokoleń swoje codzienne życie łączy z bliskością Sanktuarium św. Antoniego. Pochodzący z połowy XVI wieku obraz Świętego jest przyczyną częstych odwiedzin kościoła przez pielgrzymów i turystów. Działania ujęte w projekcie przywrócą estetykę i wartości architektoniczne miejsca i zabytku.

Wnioskodawca jest przekonany, iż wykonanie zaplanowanych prac pozwoli zwiększyć znaczenie obiektu i terenu dla integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Głównym celem projektu jest wykonanie prac remontowych i renowacyjnych zabytku i przyległego terenu, a jego realizacja ma przynieść poprawę warunków rozwoju, spójności i ożywienie wiejskiego obszaru zdegradowanego w 4 wymiarach - przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. Przyjęte działania mają wykreować nowy, pozytywny wizerunek obszaru i miejscowości Koziegłówki.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja kościoła św. Antoniego z Padwy wraz z przylegającym terenem dla celów społecznych.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prac budowlanych i adaptacyjnych, które przywrócą świątyni dawną świetność oraz zabezpieczą ten cenny zabytek przed żywiołami. Plac zostanie poddany renowacji oraz wyposażony w szereg elementów podnoszących atrakcyjność miejsca (architektura zieleni, ławki). Odnowiony kościół wraz z placem stanie się miejscem wydarzeń kulturalnych. Zakres inwestycji to remont i konserwacja elewacji i ścian fundamentowych budynku kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego z Padwy oraz przebudowa, remont i konserwacja wszystkich, istotnych elementów zagospodarowania terenu, znajdujących się na działce. Ważną częścią projektowanych działań jest remont instalacji elektrycznej i modernizacja źródeł światła.